skip to Main Content

Verantwoording

ANBI status

Algemeen

Reumapatiëntenvereniging Groningen ( RPV Groningen) is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan onze vereniging fiscaal aftrekbaar zijn.

Als u een gift geeft, zowel eenmalig als periodiek, heeft u de mogelijkheid om deze met uw aangifte inkomstenbelasting af te trekken bij de belastingdienst.

Onderstaand is de vereiste informatie over de ANBI status van onze vereniging opgenomen.

Naam organisatie

 Reumapatiëntenvereniging Groningen
Statutaire zetel: Groningen
Bezoekadres: Merwedestraat 1a
9725 KA Groningen
E-mail: secretaris@prv-groningen.nl

IBAN: NL09 ABNA 0411907115

www.rpv-groningen.nl  

RSIN/KVK:

Het nummer van de Kamer van Koophandel is 40024190
Het fiscale nummer (RSIN) is 8051 62 537

Doelstelling:

De vereniging heeft ten doel:

·         Werkzaam te zijn ten behoeve van de algemeen maatschappelijke belangen en de specifieke problematiek van personen met een reumatische aandoening die lid zijn van de vereniging.

·         Werkzaam te zijn in het belang van alle personen met een reumatische aandoening in het gebied waarin de vereniging werkzaam is.

De vereniging streeft dit doel na door:

·         Het organiseren van de belangenbehartiging van de eigen leden en van personen met een reumatische aandoening in het algemeen;

·         Het bevorderen van de activering van personen met een reumatische aandoening, door hen zelf en ten behoeve van elkaar;

·         het regelmatig houden van bijeenkomsten ter bevordering van de onderlinge contacten en het onderhouden van contact met hun aan huis of elders gebonden leden;

·         het stimuleren van zelfwerkzaamheid van individuele personen met een reumatische aandoening en hun mondigheid in relatie tot personen en instanties van wiens diensten men gebruik maakt of om andere redenen voor hen van belang zijn;

·         het – waar nodig- en op verzoek van de betrokkene -bevorderen van (onderlinge) hulpverlening en doorgeven van psychosociale begeleiding;

·         het verzamelen en doorgeven van zoveel mogelijke informatie en voorlichting;

·         het organiseren van andere door respectievelijk voor haar leden gewenste activiteiten( bijvoorbeeld sportbeoefening zoals biljarten, gymnastiek, zwemmen etc), die tot het bereiken van de doelstelling kunnen bijdragen en niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

 Beleidsplan

Wij zetten ons als patiëntenvereniging in om mensen met reuma zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van reuma. Dat doen we o.m. door voorlichting en informatie te geven via themabijeenkomsten, door uitgifte van een magazine en door informatie via onze website.

Daarnaast houden we inloopbijeenkomsten waar men kan koffiedrinken, lekker bijkletsen en creatief bezig zijn. Ook kunnen de ontwikkelingen op reumagebied hier worden gedeeld.

Het jaarlijkse activiteitenprogramma komt tot stand in overleg met de contactpersonen van de verschillende activiteiten. Het programma voor 2017 is tot stand gekomen met inschakeling van een projectgroep en een brainstormgroep van bestuursleden en vrijwilligers, zodat de invulling breed gedragen wordt.

De speerpunten van beleid zijn als volgt samen te vatten:

  • Voorlichting/belangenbehartiging
  • Inloopbijeenkomsten/Lotgenotencontact;
  • Beweegactiviteiten
  • Leuke en gezellige activiteiten

Bestuur

De namen van het bestuur en de functies van de Reumapatiëntenvereniging Groningen zijn in het jaarverslag opgenomen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden of afgevaardigden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden want ze zijn op vrijwillige basis actief. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Dezelfde regeling geldt voor de vrijwilligers. Er zijn geen personen in dienst van de vereniging.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag bestaande uit een bestuursverslag van de uitgeoefende activiteiten en de jaarrekening vindt u hier: Jaarverslag 2018.  

Winstoogmerk

De vereniging heeft geen winstoogmerk. De bestemming van een eventueel batig saldo wordt door de algemene vergadering vastgesteld en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

Meer informatie

Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden op de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl

ALV Gegevens

De gegevens die voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden geagendeerd, staan uiterlijk 2 weken voor de vergadering op de website.

In ons jaarverslag verantwoorden we ons naar onze leden wat we gedaan hebben en wat er van onze beleidsvoornemens terecht is gekomen.

De beleidsvoornemens zijn opgenomen in ons  beleidsplan 2015/2017, die door de ALV in 2015 is  goedgekeurd.

Vergadering mei 2020:
De geplande jaarlijkse ALV op 8 mei 2020 is vanwege de coronacrisis geannuleerd.  

KvK info

Onze vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40024190.

Back To Top
X