Skip to content

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Hierbij nodigen wij u als lid van onze Reumapatiëntenvereniging Groningen uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

Datum          : Vrijdag 21 april 2023

Locatie        : Hotel van der Valk, Borchtsingel 53, 9766 PP Eelderwolde

Tijdstip       : 18.00 -20.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur

N.B.: er wordt tijdens de vergadering een broodjesbuffet geserveerd. In verband met de catering dient u zich uiterlijk 7 april 2023 per mail aan te melden via secretaris@rpv-groningen.nl

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur  

A G E N D A

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag algemene ledenvergadering van 13 mei 2022, klik hier voor de bijlage
 4. Jaarverslag 2022, klik hier voor de bijlage
  • Presentatie jaarcijfers 2022
  • Verslag kascommissie
  • Decharge bestuur
  • Goedkeuring jaarverslag 2022
 5. Ontbinding vereniging
  • Besluit ontbinding vereniging
  • Het bestuur van de Reumapatiëntenvereniging Groningen stelt aan de Algemene vergadering voor de opheffing van de vereniging per 1 juli 2023. Wijziging van de koers van ReumaNederland met o.a. beëindiging van de subsidiering van lokale patiëntenverenigingen en een tekort aan vrijwilligers voor bestuurstaken en overige taken liggen ten grondslag aan dit voorstel.
  • Bestemming batig saldo
  • Vereffening door bestuur

6. Goedkeuren begroting 2023, klik hier voor de bijlage
7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar voor de periode van de vereffening
de heer P. Redeker, de heer H. Wakker en Mevr. E. Metting
8. Rondvraag en sluiting

Back To Top